MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In augustus 2020 is het reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED-toestellen goedgekeurd door de raad, met ingang vanaf 1 september 2020. De belangrijkste ondersteuning binnen dit reglement is de toelage voor aankoop van een buitenkast met aansluiting op het elektriciteitsnet.

 

We worden intussen geconfronteerd met volgende evoluties en vragen:

 1. De prijzen van materialen - uitrusting zijn de voorbije jaren behoorlijk gestegen. Dit betekent dat we het oorspronkelijke uitgangspunt om uitrusting zoals een standaard model van buitenkast of een padpak momenteel niet meer kunnen garanderen. Noot: als referentie hanteren we daarbij de prijs van de materialen die de stad zelf aankoopt voor z'n AED's.
 2. We hebben er onvoldoende zicht op of er voor alle publiek toegankelijke AED's die geen eigendom zijn van de stad een service- en onderhoudscontract is afgesloten. En of die AED's nog in orde en operationeel zijn. Dit geldt vooral voor de AED's die voor 1 september 2020 zijn geïnstalleerd.
 3. Recent werd door Klein Seminarie de vraag gesteld welke steun de stad hen kan bieden om hun AED te ontsluiten. Zij hebben hun AED-toestel aangekocht in 2016. Bij aanvang was deze publiek toegankelijk, maar na plaatsing van de gele poort aan de straatkant (hun primaire inrit) is dat niet meer het geval. Zij kunnen hun AED voor de gele poort (vlakbij het voetpad) installeren. Maar een buitenkast hebben zij al, dus daar kunnen we hen niet mee helpen en een stimulans geven. Daarnaast heeft een AED een gegarandeerde levensduur van 8 jaar, waarna vervanging aanbevolen is. Vanaf 2025 is hun AED dus niet meer bedrijfszeker. Of zij deze gaan vervangen hangt ten dele af van het feit of de stad hen daarbij ondersteuning kan bieden.
 4. Voorgaande jaren is ook enkele keren vanuit andere organisaties en gebuurten gevraagd of, en in welke mate, de stad een tussenkomst geeft bij de aankoop van een AED-toestel en toebehoren. Waarna zij telkens beslisten er niet mee verder te gaan gezien de kostprijs voor hen te hoog lag. Of extra steun in die gevallen wel tot plaatsing van een extra AED zou hebben geleid is moeilijk te zeggen. Maar we gaan er vanuit dat dit wel een extra stimulans zal betekenen bij de overweging tot het voorzien in een publiek toegankelijke AED.
 5. In het huidige reglement is er in de voorwaarden voor steun wat betreft aanwezigheid van AED's in de omgeving geen onderscheid gemaakt tussen de woonkernen (bebouwde kom) en het buitengebied. Er zijn echter veel meer oproepen voor noodhulp die gelokaliseerd zijn in de woonkernen als in het buitgebied. Het is dan ook aangewezen daarin een onderscheid te maken.

 

Juridische grond

 

        Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Raadsbesluit van 24 augustus 2020 met goedkeuring van het reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED’s.

 

Argumentatie

 

Het voorstel is nu het reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED's aan te passen, en daarbij een breder pakket van steunmaatregelen te voorzien. Dit om een antwoord te kunnen bieden op bovenstaande vragen en evoluties. En ook met de bedoeling het aantal publiek toegankelijke AED's op grondgebied Hoogstraten nog verder te verhogen, zonder vanuit de stad zelf de volledige kosten te moeten dragen.

Daartoe worden volgende aanpassingen van het reglement voorgesteld:

        het optrekken van het maximumbedrag van de toelage bij aankoop van een buitenkast, en bij vervanging van een padpak na gebruik van de AED;

        het voorzien van een tussenkomst bij aankoop van een nieuw AED-toestel door derden zelf;

        het aanbod om vanuit de stad te zorgen voor een service- en onderhoudscontract;

        een kleine aanpassing in de voorwaarden met betrekking tot toetsing op de aanwezigheid van andere AED's in de omgeving.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We ondersteunen verenigingen, organisaties en voorzieningen die werken rond zorg en welzijn" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/2/2/1, beleidsitem: Gezondheidspromotie en ziektepreventie met nummer 985-00 en algemeen rekeningnummer: 64930000 - Algemene werkingssubsidies aan verenigingen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 13.313,00 EUR

Reeds gebruikt budget: 0 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 13.313,00 EUR.

Geraamd budget nodig voor dit besluit voor toelagen: 2.250,00 EUR per jaar.

 

Valt onder actie "We versterken ieders psychisch welzijn met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren" van het meerjarenplan, met actienummer: 2/2/1/2, beleidsitem: Gezondheidspromotie en ziektepreventie met nummer 985-00 en algemeen rekeningnummer: 61319999 - Andere erelonen en vergoedingen.

Voorziene budget in het meerjarenplan: 29.950,00 EUR

Reeds gebruikt budget: 14.557,84 EUR.

Beschikbaar budget op vandaag: 15.392,16 EUR.

Geraamd budget nodig voor dit besluit voor bekostiging extra service- en onderhoudscontracten: 728,00 EUR per jaar.

 

De financieel directeur heeft op 22/3/2024 visum verleend.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het college beslist kennis te nemen van volgend ontwerp van aangepast reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED’s:

 

Reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED’s - versie 2024

 

Artikel 1 - doel

Stad Hoogstraten is een Hartveilige gemeente en partner van EVapp. Daarom voorziet de stad Hoogstraten ondersteuning voor het ontsluiten van private AED-toestellen. Dit volgens de bepalingen van dit reglement.

Het doel van deze steun is private AED’s publiek toegankelijk te maken en zo het AED-netwerk in Hoogstraten uit te breiden. Hiermee worden de overlevingskansen van slachtoffers van hartfalen merkelijk groter. 

 

Artikel 2 - wie kan steun vragen?

        Lokale verenigingen erkend door het stadsbestuur,

        Onderwijsinstellingen met een vestiging in Hoogstraten,

        Bedrijven met een vestiging in Hoogstraten,

        Zelfstandige ondernemers in de gezondheidssector (bv. huisartsen, kinesisten) met een vestiging in Hoogstraten,

kunnen deze steun aanvragen.

 

Artikel 3 - welke steun biedt stad Hoogstraten?

 1. De stad biedt een toelage voor:

        De aankoop van een buitenkast met verwarming voor een AED: 100% van de kosten met een maximum van 725 euro,

        De aankoop van een nieuw AED-toestel zelf: 1/3de van de kostprijs met een maximum van 500 euro.

        De vervanging van het padpak (met elektroden en batterij) na gebruik bij een noodgeval, indien deze vervanging niet in het onderhoudscontract is inbegrepen: 100% van de kostprijs met een maximum van 200 euro.

Voor deze toelagen wordt in totaal door de stad een maximum budget voorzien van 2.500 euro per jaar.

 1. De stad sluit een verzekering af voor een publiek toegankelijke AED tegen diefstal, vandalisme, e.d.
 2. De stad biedt de optie om het service- en onderhoudscontract van publiek toegankelijke AED’s op zich te nemen. Deze service omvat een jaarlijks onderhoudsbezoek op locatie met volledige inspectie, interventie na gebruik van de AED of bij storing, en een gratis vervangtoestel bij storing. Als uit deze inspectie blijkt dat herstelling of vervanging van materialen nodig is, dan worden deze kosten niet door de stad gedragen.
 3. Op verzoek geeft de stad een voorbeeld van lastenboek of richtlijnen voor de aankoop van een AED-toestel en toebehoren.
 4. In samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten biedt de stad gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren voor leden, medewerkers of werknemers. Zij kunnen zich steeds inschrijven voor het open aanbod (drie vormingsavonden in het voorjaar en drie in het najaar). Voor grotere groepen - tussen 8 en 16 deelnemers - kan eventueel naar een apart opleidingsmoment worden gezocht.

 

Artikel 4 - voorwaarden voor de steun

Om in aanmerking te komen voor een toelage dient te worden voldaan aan volgende voorwaarden:

 1. De AED moet op een zichtbare plaats hangen en permanent bereikbaar zijn voor alle hulpverleners.
 2. Er mag nog geen andere publiek toegankelijke AED in de omgeving aanwezig zijn. In de woonkernen (aangegeven met borden bebouwde kom) wordt een straal van 200m toegepast. In buitengebied wordt een straal van 500m toegepast.
 3. De AED moet worden gemeld aan de FOD Volksgezondheid - Cel Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Opgelet: meestal gebeurt dat door de leverancier of firma die het onderhoud doet. De aanvrager moet dit wel controleren.
  De AED moet ook worden gemeld bij EVapp via mail naar steven.vercammen@evapp.org.
 4. Daarnaast moet de AED op zich voldoen aan de volgende criteria:

        het betreft een volautomatisch AED-toestel categorie 1, dat volledig voldoet aan het KB van 21 april 2007;

        het AED-toestel is conform alle wettelijke bepalingen en heeft een CE-keurmerk;

        het toestel dient zeer gebruiksvriendelijk te zijn en moet gebruikt kunnen worden door leken;

        het toestel moet beschikken over een pacemakerdetectie;

        het toestel moet makkelijk te transporteren zijn (bv. draagtas, handvat, …);

        het toestel bevat een wekelijkse zelftest;

        de toestellen bieden duidelijke audio-ondersteuning conform de ERC-richtlijnen, minstens in het Nederlands;

        een reanimatiekit dient inbegrepen te zijn. Deze bevat minstens handschoenen, doekje, mondmasker, scheermes en kledingschaar;

        het toestel is voorzien van de nodige elektroden en batterij(en);

        het toestel dient kinderelektroden te bevatten of het toestel dient een kindermodus te bevatten;

        het toestel dient een zeer degelijke batterij met hoge capaciteit te bevatten met een minimale levensduur van 48 kalendermaanden;

        voor de AED moet een service- en onderhoudscontract worden (of zijn) afgesloten.

 1. De buitenkast moet voldoen aan volgende vereisten:

        het moet gaan om een onvergrendelde kast, dus zonder slot of code. Wel moet de kast in alle gevallen verzegeld zijn;

        de kast heeft bij voorkeur de officiële groene AED-kleur om de herkenbaarheid te verhogen;

        de verplichte pictogrammen en de verplichte geheugensteun op A4-formaat moeten aangebracht zijn;

        de kast dient voorzien te zijn van een auditief en/of visueel alarm bij het openen van de kast;

        de kast bevat plaats voor de reanimatiekit;

        de kast dient de wettelijk verplichte gegevens en vermeldingen te bevatten;

        de kast bevat een scherm of zichtvenster, zodat de maandelijkse controle eenvoudig kan verlopen;

        de kast dient weersbestendig te zijn;

        de kast dient verwarmd te zijn (indien nodig dient hiervoor een transformator te worden voorzien);

        de montage van de kast dient te voldoen aan de specificaties van de leverancier.

 1. Minstens één persoon binnen de vereniging, school of onderneming moet kennis hebben van reanimatie en defibrillatie (brevet eerstehulpverlener, bedrijfshulpverlener, of via een opleiding reanimeren en defibrilleren).

Voor de andere vormen van ondersteuning gelden er geen specifieke voorwaarden.

 

Artikel 5 - werkwijze 

Dit reglement gaat in werking op 1 mei 2024.

Werkwijze bij aanvraag van een toelage:

 1. De aanvrager kan vooraf advies vragen aan de stad, bij de dienst samenleving, om na te gaan of de AED en de buitenkast die zij wensen te gebruiken of aan te kopen voldoen aan de vereisten. Dit is geen verplichting, maar het geeft meer zekerheid over de toekenning van de toelage.
 2. De aanvraag moet binnen 6 maanden na de aankoop van materialen worden ingediend via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit formulier kan worden opgevraagd bij de dienst samenleving of kan online worden ingevuld op www.hoogstaten.be/ontsluiting-private-AED.

Bij de aanvraag dienen de nodige bewijsstukken te worden gevoegd:

        kostenbewijzen;

        bewijzen van de melding en van de installatie van de AED op de opgegeven locatie. 

 1. Na kennisname van de aanvraag en de toekenning van een toelage door het college van burgemeester en schepenen zal de toelage worden uitbetaald, en wordt de AED (inclusief de buitenkast) mee opgenomen in de verzekeringspolis van stad Hoogstraten.

De vervanging van een padpak na gebruik van een AED-toestel of de vraag om een service- en onderhoudscontract vanuit de stad kan direct bij de dienst samenleving worden aangevraagd. Ook de andere vormen van ondersteuning kunnen steeds worden aangevraagd bij de dienst samenleving.

 

Artikel 6 - betwistingen

Alle niet in dit reglement voorziene gevallen alsmede alle betwistingen omtrent de uitvoering

ervan worden geregeld door het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 2:

Het college beslist akkoord te gaan met dit aangepast reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED’s, en dit reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in de vergadering van april 2024.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.