MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Stad Hoogstraten richt Grabbelpas en speelplein in voor kinderen, tijdens de schoolvakanties. De activiteiten worden begeleid en eventueel voorbereid door animatoren (vrijwilligers) en een hoofdanimator. Grabbelpas bestaat uit intern georganiseerde activiteiten en activiteiten die worden verzorgd door externe organisaties. Het stadsbestuur betaalt hiervoor een vergoeding aan deze organisaties. Het stadsbestuur draagt tevens een materiaalkost nodig om Grabbelpas te organiseren (vnl. de interne activiteiten). Het stadsbestuur ontvangt een retributie van de deelnemers.

De geldigheidsduur van het gemeentelijke retributiereglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We voorzien in een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren dat is afgestemd op de vraag." van het meerjarenplan, met actienummer: 2/3/1/3, beleidsitem: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning met nummer 750-00 en algemeen rekeningnummer: Inschrijvingsgelden met nummer 70100020.

In het meerjarenplan is er 132.004 EUR aan opbrengsten voorzien in 2020 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 133.985 EUR aan opbrengsten voorzien in 2021 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 135.995 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 138.035 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 140.106 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 142.208 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor deelname aan activiteiten in het kader van grabbelpas en speelpleinwerking.

 

Artikel 2:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

          Het bedrag van de grabbelpasactiviteiten kan maximum gelijk zijn aan de reële kost van de activiteit, die het stadsbestuur organiseert.

          Een vergoeding van 6,50 EUR per deelnemend kind aan de speelwerking per dag.

De tarieven worden aangepast voor gezinnen die het leefloon ontvangen op voorlegging van een attest van het OCMW. Deze deelnemers betalen de helft van de vooropgestelde prijs.

 

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door de ouders van het kind dat wenst deel te nemen aan de grabbelpas en speelpleinwerking. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 4:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.