MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Het Van Aertselaerplein in Hoogstraten werd een aantal jaren geleden heraangelegd.

De verkeerssignalisatie, zoals die er nu staat, werd tot heden niet in een politiereglement gegoten. De verkeersconsulente van de politie maakte op verzoek van de afdeling ruimte  hiervoor een politiereglement op.

 

Juridische grond

 

•Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

•Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

•Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

•Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie  van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

•Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

•Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

•Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

•Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

•Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

•Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit politiereglement goed te keuren.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Gemeenteraadslid Dimitri Van Pelt vraagt zich af hoe het zit met de borden van 30 km/u die daar een tijdje stonden? Deze zijn destijds geplaatst bij de herinrichting van het Van Aertselaersplein in 2018 omwille van de fietssuggestiestroken, welke een deel van de autorijweg bestrijken en daar de bushalte zich nu op de rijweg/fietspad bevindt. Waarom zijn deze toen verdwenen?

 

Schepen Michel Jansen antwoordt dat het over een tijdelijke opstelling ging, er zal worden nagedacht over de 30 km/uur op verschillende plaatsen in Hoogstraten. Dit zal worden opgenomen in het mobiliteitsplan.

Volgens Dimitri Van Pelt ging dit toch over definitieve borden, hij vraagt zich dus af waarom ze zijn weggehaald?

Schepen Michel Jansen herhaalt dat hij dacht dat het over een proefopstelling ging, hij weet echter niet waarom ze zijn weggehaald. Hij zal dit navragen.

 

BESLUIT

 

Bij 27 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten, Ilse Verachtert en Koen Van Leuven)

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt het dossier goed als volgt.

 

Artikel 1:

Het gemeentelijk aanvullend reglement van 27/05/2002; 26/04/2010 en 30/05/2016 wordt opgeheven.

 

Artikel 2:

Kruising N14 met Van Aertselaerplein in te richten als straat met enkelrichtingsverkeer waarbij deze wordt aangeduid met bord C1 met onderbord M3 om verkeer toe te laten in beide richtingen voor (brom)fietsers klasse A ter hoogte van kruising Minderhoutsestraat – Van Aertselaerplein 8 en met bord F19 met onderbord M5 ter hoogte aan de overgang van de Minderhoutsestraat met dubbele richting naar de overgang met de Minderhoutsestraat met enkelrichtingsverkeer. 

 

Artikel 3:

Het deel ter hoogte van de verbinding Minderhoutsestraat – Van Aertselaerplein in te richten als straat met enkelrichtingsverkeer.  Deze wordt aangeduid door bord C1 ter hoogte van Minderhoutsestraat en met bord F19 ter hoogte van Van Aertselaerplein nr. 22.

 

Artikel 4:

De N14 aan te duiden als voorrangsweg door plaatsing verkeersbord B1 in combinatie met haaientanden ter hoogte van kruising Minderhoutsestraat – N14 en door plaatsing van bord B9 ter hoogte van N14 na kruising met Minderhoutsestraat.

 

Artikel 5:

Een tonnagebeperking in te stellen op het Van Aertselaerplein, door plaatsing van bord C21 met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’.

 

Artikel 6:

Parkeerplaatsen voor langdurig parkeren in te stellen aan zijde Minderhoutsestraat afgebakend door symboolklinkers parking in de wegverharding en hier tevens een parkeerplaats voor mensen met een beperking in te stellen aan het einde van deze parkeerstrook aangeduid door verkeersbord E9a met pictogram mindervalide.

 

Artikel 7:

Parkeerplaatsen voor schuin parkeren in te richten met parkeerschijf aan de linkerzijde van de Minderhoutsestraat, aangeduid met verkeersbord E9a, aangevuld met pictogram ‘parkeerschijf’, met als onderbord een opwaartse pijl aan het begin van de reglementering en het einde van de reglementering aan te duiden door verkeersbord E9a, aangevuld met pictogram ‘parkeerschijf’, met als onderbord een neerwaartse pijl.

 

Artikel 8:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 9:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.