MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De geldigheidsduur van het gemeentelijke retributiereglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

 

Argumentatie

 

De levering en plaatsing van afdekplaten van columbariumnissen en gedenkplaten strooiweide gebeurt door tussenkomst van de bevoegde gemeentelijke diensten.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem:Begraafplaatsen met nummer 990-00 en algemeen rekeningnummer: Opbrengsten uit concessie en verleende rechten met nummer 70609999.

In het meerjarenplan is er 30.000 EUR aan opbrengsten voorzien in 2020 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 30.450 EUR aan opbrengsten voorzien in 2021 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 30.907 EUR aan opbrengsten voorzien in 2022 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 31.371 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 31.842 EUR aan opbrengsten voorzien in 2024 op deze sleutel.

In het meerjarenplan is er 32.320 EUR aan opbrengsten voorzien in 2025 op deze sleutel.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven voor het leveren en plaatsen van:

          grondvergunning voor 50 jaar: 400,00 EUR/m²

          vergunning voor het bijzetten van één asurne in een columbariumnis voor 50 jaar: 300 EUR

          grondvergunning voor het begraven van één asurne in volle grond voor 50 jaar: 200 EUR/plaats

          afdekplaat columbarniumnis; 150 EUR

          gedenkplaat strooiweide. 20 EUR

 

Artikel 2:

De retributie is verschuldigd op het moment waarop de gevraagde prestatie wordt verstrekt. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het decreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd concessies toe te staan binnen de perken van onderhavig reglement.

 

Artikel 4:

De concessie wordt afgeleverd aan de aanvrager en mag niet aan een derde persoon afgestaan of overgedragen worden.

 

Artikel 5:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.