MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

In Hoogeind/Meersel/Heieinde is er regelmatig overlast door zwaar verkeer dat van de transportzone komt.

Verkeer zoekt via deze gemeentewegen een kortere route naar NL, vooral bij druk verkeer op de E19.

In overleg met de verkeersconsulente en de verkeersdienst van de politie is het voorstel opgemaakt om bij de meest oostelijke rotonde in de transportzone, bij de afrit naar De Mosten een tonnagebeperking te plaatsen.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, sluipverkeer zal op deze manier kunnen geweerd worden en verwezen worden naar de snelweg. De politie kan op deze manier controle doen in het wegdeel De Mosten.

De dienst mobiliteit geeft de aanbeveling om naast het verbodsbord ook informatiebord te plaatsen ‘NL via E19’, om vrachtverkeer dat richting NL wil rijden de snelweg op te sturen.

 

Juridische grond

 

          Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

          Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

          Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

          Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

          Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

          Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

          Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

          Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

          Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

 

Raadslid Marc Haseldonckx vraagt zich af of er hierover overlegd is met de hogere instanties van mobiliteit. Bedoeling is om een tonnagebeperking op te leggen op het moment dat men van de snelweg komt, het raadslid neemt aan dat er geen voorsignalisatie op de snelweg zal gebeuren want dit moet steeds overlegd worden met AWV. Er is dus maar één uitwijkmogelijkheid, namelijk doorrijden op de snelweg naar Hazeldonk en daar terug op de snelweg. Gaat het gewest hier mee akkoord gaan?  Zodat we dit binnen een paar maanden niet moeten terug nemen. En is dit ook met Nederland overlegd?

 

Burgemeester Marc Van Aperen geeft aan dat hij denkt dat dit het geval is, al zijn schepenen Michel Jansen en Piet Van Bavel allicht beter op de hoogte. 

 

Voorzitter Roger Van Aperen stelt voor om dit na te vragen en het antwoord nog te bezorgen, als blijkt dat er geen overleg is geweest kan het dossier worden terug gebracht met het resultaat van het overleg erbij.

Voor raadslid Marc Haseldonckx is dit aanvaardbaar, maar hij dringt er op aan om het dossier inderdaad terug te nemen als er geen overleg is geweest.

 

BESLUIT

 

Bij 22 ja stemmen (Marc Van Aperen, Arnold Wittenberg, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Roger Van Aperen, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake en dit als volgt:

Om in Meer - Meersel-Dreef sluipverkeer richting Nederland te weren zal er een tonnagebeperking ingesteld worden aan De Mosten.  Dit ter hoogte van de rotonde komende van snelweg E19 afslag De Mosten.

Deze tonnagebeperking zal gesignaleerd worden door middel van verkeersbord C21 (3.5t) met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.

Artikel 2:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 3:

Bij de afslag De Mosten aan de meest oostelijke rotonde in de transportzone wordt een bijkomend aanwijzigingsbord met pijl ‘NL via E19’ geplaatst.

Artikel 4:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.