MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

          Beslissing van de gemeenteraad van 17/11/2003 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten inzake afvalbeheer.

          Beslissing van de gemeenteraad van 13/12/2010 houdende de beheersoverdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor het recyclagepark

          Dit reglement vervangt het reglement van 16/12/2019.

 

Juridische grond

 

          Artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (Materialendecreet), in het bijzonder artikel 26.

          Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, en latere wijzigingen (VLAREMA), in het bijzonder art. 5.1.1 e.v.

          Het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval, goedgekeurd op 16 september 2016 door de Vlaamse regering, en latere wijzigingen.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "We stimuleren afvalvoorkoming en -sortering" van het meerjarenplan, met

actienummer: 1/4/2/1.

 

BESPREKING

 

Gemeenteraadslid Ward Baets stelt vast dat er hier beduidende aanpassingen van de tarieven voorliggen, zo stijgt het grof vuil naar 0.24 EUR en diverse andere naar 0.10 EUR. Deze vloeien voort uit de berekening van IOK voor nieuwe tarieven waarbij er een beter rendement wordt behaald en de rendabiliteit van het containerpark kan verhoogd worden. De vrijstellingen vallen bovendien weg. Deze tariefverhoging en het wegvallen van de vrijstellingen werkt volgens raadslid Ward Baets sluikstorten in de hand. Daarnaast heeft Hoogstraten de ambitie om een asbestvrije gemeente te zijn, dan is een verhoging van het tarief asbest toch geen goed idee. Het raadslid wil ook weten wat het plan is met de landbouwfolie, dat is niet duidelijk.

 

Gemeenteraadslid Maarten Leemans vindt de harmonisatie van de tarieven tussen de verschillende gemeenten een goede stap, maar de gemeenten blijven echter vrij om daarin mee te gaan. Het verschil met andere intercommunales blijft volgens het raadslid echter wel groot. Hij heeft wel enkele vragen en opmerkingen:

● IOK en de burgemeestersconvenant spreekt regelmatig over circulaire economie, maar daar zien we in het beheer nog niet veel van terug: het is bvb. duurder om grotere hoeveelheden EPS gescheiden in te leveren, dan ze bij het grofvuil te deponeren, hoewel deze als grondstof perfect te hergebruiken is. Ook zo voor bijvoorbeeld glas- en steenwol dat zelfs niet gescheiden kan worden aangeleverd.

● Al meermaals riepen we op om de vrijstelling bij asbest van 200 kg aan te passen. We blijven deze oproep herhalen. Vlaanderen moet tegen 2040 asbestvrij zijn, de enige manier om dit op een correcte wijze te realiseren is door dit te organiseren en te zorgen dat het asbest op de juiste manier en gratis kan worden aangeleverd op de containerparken of door verlaagd tarief voor thuisophaling.

● De vaste kost per adres blijft 54 EUR per jaar. Een gezin dat goed sorteert betaalt veel meer aan vaste kost dan aan de reële afvalkost. Voor ons is het niet meer dan logisch om de vaste kost laag te houden of te schrappen en de prijs voor betalende fracties te verhogen. Zodat zij die weinig afval produceren, worden beloond en de vervuiler effectief betaalt.

● Vroeger stonden op het containerpark kledingcontainers van de Kringwinkel, deze zijn vervangen door containers van een private speler. Wat is hiervoor de reden?

● De voorbije legislatuur was er toch wel wat protest tegen het wegvallen van enkele vrijstellingen in 2013 en dit werd gezien als een belastingsverhoging, we moeten nu vaststellen dat er nog enkele extra vrijstellingen wegvallen.

 

Schepen Roger Van Aperen zal zijn repliek gebundeld doen, voor de agendapunten 26 en 27 samen.

 

BESLUIT

 

Bij 15 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Jef Vissers, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Koen Van Leuven) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Enig artikel:

De "Retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten" als volgt goed te keuren:

 

 

Retributie op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten

 

Artikel 1.        Belastbaar voorwerp en definities

 

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark en verkoop van producten.

 

Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het Materialendecreet, het VLAREMA, het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval en het huishoudelijk reglement van het recyclagepark van toepassing.

 

Artikel 2.        Retributieplichtigen

 

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen, vermeld in artikelen 3, 4 en 5 aanlevert op het recyclagepark, of de producten, vermeld in artikelen 6 en 7, overhandigd krijgt.

 

Artikel 3.        Kilogramtarieven

 

 

Tarief

grof vuil en huisvuil

0,24 EUR per kilogram

hechtgebonden asbestcement (> 200 kg per gezin per jaar)

cellenbeton, kalk, gips

0,15 EUR per kilogram

hout C

roofing

land- en tuinbouwfolies en gelijkwaardige plasticfolies

groenafval (excl. snoeihout):

  • boomstronken
  • bladeren en boomvruchten (excl. van oktober tot december)
  • grasmaaisel
  • tuinafval

0,10 EUR per kilogram

hout A & B

vlak glas

harde kunststoffen

steen- en betonpuin

0,02 EUR per kilogram

hechtgebonden asbestcement (≤ 200 kg per gezin per jaar)

0,00 EUR per kilogram

snoeihout

bladeren en boomvruchten (van oktober tot december)

 

De kilogramtarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 8.

 

Er wordt steeds minstens 10 kg aangerekend per weegcyclus.
 

Ongesorteerde leveringen dienen betaald te worden tegen het tarief van de duurst aangeleverde afvalsoort.

 

Artikel 4.        Volumetarieven

 

 

Tarief

piepschuim (< 60 liter)

0,00 EUR

piepschuim (60-200 liter)

1,00 EUR

piepschuim (> 200 liter)

6,50 EUR

 

Artikel 5.        Tarief per stuk

 

 

Tarief

Professioneel AEEA

(enkel afkomstig van het particuliere circuit)

25,00 EUR per stuk

 

Artikel 6.        Producten

 

 

Tarief

Biodegradeerbare zakken voor inzameling gft:

  • Rol van 50 zakken van 10 liter
  • Rol van 10 zakken van 120 liter

6,00 EUR per rol

Papieren zakken voor inzameling gft:

pakket van 80 zakken van 8 liter

6,00 EUR per pakket

Gemengde plastic: rol van 12 zakken van 60 liter

3,00 EUR per rol

PMD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 EUR per rol

PMD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 EUR per rol

P+MD-zak: rol van 24 zakken van 60 liter

3,60 EUR per rol

P+MD-zak: rol van 10 zakken van 120 liter

1,50 EUR per rol

Fijne compost: zak van 40 liter

4,00 EUR per zak

Gewone compost: zak van 40 liter

2,00 EUR per zak

Potgrond: zak van 50 liter

4,00 EUR per zak

Compostbak

30,00 EUR per stuk

Compostvat (incl. verluchtingstok)

25,00 EUR per stuk

Verluchtingstok

5,00 EUR per stuk

Ophaling grof vuil aan huis (max. volume 2 m³)

25,00 EUR per ophaling

 

Artikel 7.        Toegangskaart

 

Personen met een tweede woning, bedrijven en/of verenigingen in de gemeente/stad kunnen een toegangskaart voor het recyclagepark bekomen tegen betaling van 45,00 EUR. De toegangskaart is geldig voor de periode van 1 jaar startende vanaf de aankoopdatum.

 

Voor de vervanging van een beschadigde of verloren toegangskaart voor het recyclagepark, wordt een bedrag gevraagd van 10,00 EUR. De vervangingskost is niet verschuldigd wanneer de houder van de toegangskaart het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging niet werd veroorzaakt door zijn nalatigheid.

 

Artikel 8.        Indexering

 

De kilogramtarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.

 

De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:

  • met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en
  • met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september 2020.

Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma.

 

De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2 cijfers na de komma bereikt wordt.

 

Artikel 9.        Wijze van inning

 

Op het recyclagepark wordt de retributie vereffend door betaling volgens de procedure vastgesteld in het huishoudelijk reglement van het recyclagepark.

 

Voor de verkoop van producten elders dan op het recyclagepark wordt de retributie vereffend volgens de betalingsprocedure die van toepassing is op het verkooppunt.

 

Een betalingsbewijs wordt afgeleverd.

 

Artikel 10.    Openbaar onderzoek

 

Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek, wordt dit reglement als definitief aanzien en overgemaakt aan de hogere overheid.

 

Artikel 11.    Kennisgeving

 

Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.