MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

Door de gemeente wordt aan de handelaars die voor hun handelsactiviteit een standplaats innemen op de openbare weg buiten de wekelijkse markt een retributie aangerekend voor de hinder en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein.

De geldigheidsduur van het gemeentelijke retributiereglement verstrijkt op 31 december 2019.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.

          Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006.

 

Argumentatie

Handelaars die voor hun ambulante activiteiten waarvan de inname toegewezen werd overeenkomstig de artikelen 38 tot 41 van het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 over de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, kunnen hun standplaats en uren vrij kiezen.

De stad wil voor de verhoogde kosten voor onder andere controles voor deze innames een bijdrage vragen. Om controle en werking te vereenvoudigen wordt er overgegaan tot bedragen per strekkende meter.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Fiscale aangelegenheden met nummer 020-00 en algemeen rekeningnummer: Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen met nummer 73603000.

In het meerjarenplan is er 30.000 EUR aan opbrengsten voorzien in elk jaar op deze sleutel.

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Faye Van Impe, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Piet Van Bavel, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert, Ans Lochten en Ilse Verachtert)

Artikel 1:

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein buiten markt- en kermisdagen.

 

Artikel 2:

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

          Vaste kramen: 1,00 EUR/m²/dag;

          Mobiele kramen: 2,50 EUR/m²/dag.

Een verschillend tarief wordt toegepast omdat mobiele kramen bij het opstellen telkens extra toezicht vergen.

 

Artikel 3:

Voor het opstellen van de inrichting dient er aangifte gedaan bij het stadsbestuur met opgave van de ingenomen oppervlakte en de duur van de opstelling.

 

Artikel 4:

De retributie wordt eisbaar zodra het openbaar domein ingenomen wordt. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.

 

Artikel 5:

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.