MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Na de werken aan het 't Gastenhuys is er beslist om de rijrichting in de Jaak Aertslaan definitief om te draaien. Tevens is er een nieuwe parking aangelegd die uitgeeft op de zwembadlus. Een nieuw reglement inzake verkeerssignalisatie dringt zich op.

 

Juridische grond

 

          Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

          Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

          Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

          Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

          Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

          Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

          Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

          Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

          Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

Door de komst van het sportpark met onder meer een parking aan de gymhal en de ontsluiting van een parking op terrein van het Klein Seminarie moest de verkeerssignalisatie aangepast worden.

Tijdens de werken voor de bouw van ’t Gastenhuys werd de verkeerscirculatie voor gemotoriseerd verkeer in de OCMW-site omgedraaid. In overleg met de betrokken diensten is besloten om deze gewijzigde verkeerscirculatie te behouden.

Door de recente ontwikkelingen in de omgeving van OCMW en sportpark Wereldakker werd de volledige signalisatie herbekeken.

 

Het signalisatieplan is als bijlage toegevoegd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Bij 13 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Herman Snoeys, Ann Fockaert, Jef Vissers, Pim Van der Linden, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert) en 3 onthoudingen (Fons Jacobs, Dimitri Van Pelt en Maarten Leemans)

Argumentatie stemgedrag:

 

De fractie CD&V gaat niet akkoord met het reglement dat hier voorligt. Al het inkomend verkeer voor de site zal via de Katelijnestraat verlopen en al het uitgaand verkeer verloopt via de Loenhoutseweg, behalve voor de parking achter het zwembad want die kunnen uitrijden via de Katelijnestraat. De toegang vanuit de Loenhoutseweg is groot genoeg gemaakt destijds, dit leent zich dus perfect voor zowel in- als uitrijden. De fractie meent dat door deze circulatie er een probleem zal ontstaan op de site van het woonzorgcentrum omdat dit extra belast zal worden. Bovendien kan er mogelijk sluipverkeer ontstaan tussen Katelijnestraat en Loenhoutseweg.
De fractie Anders onthoudt zich omdat ze menen dat de opmerkingen die door de fractie CD&V worden gemaakt terecht zijn.
Artikel 1:

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake en dit als volgt:

          Verkeerssignalisatie te plaatsen op de site zwembad, OCMW tot aan De Dreef van het Klein Seminarie volgens het bijgevoegde plan en op volgende locaties:

          Verkeerssignalisatie te plaatsen op het wegdeel langs zwembad tussen het kruispunt met de Katelijnestraat en de Loenhoutseweg aan de rechterzijde van de rijbaan in de richting van de Katelijnestraat naar de Loenhoutseweg:

          Aanwijzingsbord F4a aan het kruispunt Loenhoutseweg als aanduiding start zone 30

          Gevarenbord B15 betreffende voorrang aan de westelijke zijde van de uitrit van parking zwembad

          Verkeersbord B15 betreffende voorrang geplaatst voor het kruispunt met de uitrit zwembadparking

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder net voor de uitrit van parking zwembad

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M18 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs net voorbij de uitrit van parking zwembad

          Gevarenbord A14 betreffende verhoogde inrichting als verwittiging voor de verkeersremmende mat ongeveer ter hoogte van het midden van de parking zwembad

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M18 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs net voorbij de inrit van parking zwembad

          Gevarenbord A14 betreffende verhoogde inrichting als verwittiging voor de verkeersremmende mat naast het zwembad

          Aanwijzingsbord D1, verplichting van richting door aanduiding met pijl tegenover de uitrit van parking gymhal

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M18 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs net voorbij de uitrit van parking gymhal

          Verkeersbord type VIII betreffende voorrangsaanduiding  net voor de haakse bocht ter hoogte van de speeltuin zwembad.

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer net voorbij de haakse bocht ter hoogte van de speeltuin zwembad

          Verbodsbord C31a betreffende verbod om het volgende kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven net voor de uitrit van het woonerf

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer net voorbij de uitrit van parking OCMW

          Aanwijzingsbord F4b aan het kruispunt met de Loenhoutseweg als aanduiding van einde zone 30

          Aanwijzingsbord einde zone verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3.5ton – uitgezonderd laden en lossen en landbouwvoertuigen te plaatsen aan het kruispunt met de Loenhoutseweg

          Een voorrangsbord B1 dat aangeeft dat bestuurders voorrang moeten verlenen te plaatsen aan het kruispunt met de Loenhoutseweg

 

Verkeerssignalisatie te plaatsen op het wegdeel langs zwembad tussen het kruispunt met de Katelijnestraat en de Loenhoutseweg aan de rechterzijde van de rijbaan in de richting van de Loenhoutseweg naar de Katelijnestraat:

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’ aan het kruispunt Loenhoutseweg

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’ net voorbij de uitrit van het woonerf

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord M3 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs net voorbij de inrit van het woonerf

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord M3 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs net voorbij de uitrit van de parking gymhal

          Gevarenbord A14 betreffende verhoogde inrichting als verwittiging voor de verkeersremmende mat ongeveer ter hoogte van het midden van de parking zwembad

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord M3 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs net voorbij de inrit van de parking zwembad

          Gevarenbord A14 betreffende verhoogde inrichting als verwittiging voor de verkeersremmende mat ongeveer ter hoogte van het midden van de parking zwembad

          Gevarenbord A14 betreffende verhoogde inrichting als verwittiging voor het verhoogde kruispunt Katelijnestraat

          Gevarenbord B17 betreffende verwittiging van een kruispunt waar de voorrang van rechts geldt

          Aanwijzingsbord F4b aan het kruispunt met de Katelijnestraat als aanduiding van einde zone 30

 

Verkeersignalisatie te plaatsen op de parking zwembad vanaf inrit parking naar uitrit parking:

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer te plaatsen aan de rechtse zijde aan de inrit van parking zwembad

          5 x verkeersbord E9a betreffende parkeren met symbool dat aangeeft dat de parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de 5 gereserveerde parkeerplaatsen

          Een voorrangsbord B1 dat aangeeft dat bestuurders voorrang moeten verlenen te plaatsen aan de rechtse zijde aan de uitrit van parking zwembad

 

Verkeersignalisatie te plaatsen op de parking gymhal:

          Gebodsbord D1 met gebogen pijl waarbij voertuigen de aangeduide richting moeten volgen, te plaatsen aan de rechtse zijde voor de eerste zij-arm van de parking

          10 x verkeersbord E9a betreffende parkeren met het symbool dat aangeeft dat de parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de 10 gereserveerde parkeerplaatsen

          Een voorrangsbord B1 dat aangeeft dat bestuurders voorrang moeten verlenen te plaatsen aan de rechtse zijde aan de uitrit van parking gymhal

 

Verkeersignalisatie te plaatsen op de parking OCMW:

          5 x verkeersbord E9a betreffende parkeren met het symbool dat aangeeft dat de parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de 5 gereserveerde parkeerplaatsen

          Verkeersbord E9a betreffende parkeren met onderbord dat aangeeft dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen in het midden tussen de 2 gereserveerde parkeerplaatsen met aanduidingspijl naar elke parkeerplaats.

          Gebodsbord D1 met gebogen pijl waarbij voertuigen de aangeduide richting moeten volgen, te plaatsen aan de rechtse zijde voor de uitrit parking zwembad

          Een voorrangsbord B1 dat aangeeft dat bestuurders voorrang moeten verlenen te plaatsen aan de rechtse zijde aan de uitrit van parking zwembad

 

Verkeersignalisatie te plaatsen aan toegang leveranciers zwembad:

          Verbodsbord C3 verboden toegang voor iedere bestuurder in beide richting met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’ te plaatsen de rechtse zijde bij het oprijden van de toegangsweg

          Gebodsbord D1 met gebogen pijl waarbij voertuigen de aangeduide richting moeten volgen, te plaatsen aan de rechtse voor de uitrit de toegangsweg

 

Verkeerssignalisatie te plaatsen in de Jaak Aertslaan volgens de rijrichting:

          Een aanwijzingsbord F12a dat het begin van een woonerf aangeeft te plaatsen aan de rechtse zijde bij het oprijden van de Jaak Aertslaan.

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M18 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs te plaatsen aan de rechtse zijde bij het oprijden van de Jaak Aertslaan.

          Een zonaal bord dat het begin van een zone parkeren met parkeerschijf aangeeft en waar het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeeft te plaatsen aan de rechtse zijde bij het oprijden van de Jaak Aertslaan.

          3 x een markering van verkeersbord E3 betreffende stilstaan en parkeren ter hoogte van de doorgang naar de kapel

          Verbodsbord E3 betreffende stilstaan en parkeren met onderbord ‘brandweg vrijhouden’ en een onderbord met opgaande pijl ‘5m’ te plaatsen aan de rechtse zijde ter hoogte van de brandweg ter hoogte van de doorgang naar de kapel

          Een zonaal bord dat het einde van een zone parkeren met parkeerschijf aangeeft en waar het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeeft te plaatsen aan de rechtse zijde net voorbij de brandweg in de Jaak Aertslaan.

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord M2 ten gunste van fietsers aan de linkse zijde van de rijbaan net voor de uitrit van de parking van het administratief centrum

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M18 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs te plaatsen aan de rechtse zijde net voorbij de uitrit van parking administratief gebouw

          Verkeersbord E9a betreffende parkeren met het symbool dat aangeeft dat de parkeerplaats voorbehouden is voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de gereserveerde parkeerplaats aan de linkse zijde van de rijbaan voor het administratief centrum

          Een zonaal bord dat het begin van een zone parkeren met parkeerschijf aangeeft en waar het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeeft te plaatsen aan de linkse zijde ter hoogte van het administratief centrum

          Verkeersbord E9a betreffende parkeren met het symbool dat aangeeft dat de parkeerplaats voorbehouden is voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de gereserveerde parkeerplaats aan de rechtse zijde van de rijbaan ter hoogte van blok C

          Verbodsbord E3 betreffende stilstaan en parkeren met onderbord ‘brandweg vrijhouden’ en een onderbord met opgaande pijl ‘5m’ te plaatsen aan de linkse zijde van de Jaak Aertslaan ter  hoogte van middenpad woonzorgblokken

          Verkeersbord E9a betreffende parkeren met onderbord dat aangeeft dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen en met een opgaande pijl die het begin van de parkeerzone aangeeft, te plaatsen aan de linkse kant van de rijbaan ter hoogte van blok D.

          Verkeersbord E9a betreffende parkeren met onderbord dat aangeeft dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen en met een neergaande pijl die het einde van de parkeerzone aangeeft, te plaatsen aan de linkse kant van de rijbaan ter hoogte van blok D.

          Verkeersbord E9a betreffende parkeren met het symbool dat aangeeft dat de parkeerplaats voorbehouden is voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de gereserveerde parkeerplaats aan de rechtse zijde van de rijbaan ter hoogte van blok D

          Verkeersbord E9a betreffende parkeren met het symbool dat aangeeft dat de parkeerplaats voorbehouden is voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de gereserveerde parkeerplaats aan de rechtse zijde van de rijbaan ter hoogte van blok B

          en zonaal bord dat het einde van een zone parkeren met parkeerschijf aangeeft en waar het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeeft te plaatsen aan de rechtse zijde ter hoogte van blok B

          Verbodsbord E3 betreffende stilstaan en parkeren met onderbord ‘brandweg vrijhouden’ en een onderbord met opgaande pijl ‘5m’ te plaatsen aan de linkse zijde van de Jaak Aertslaan ter hoogte van de brandweg aan de kapel

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord M3 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs aan de linkse zijde van de rijbaan ter hoogte van Jaak Aertslaan 25

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M18 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs te plaatsen aan de rechtse zijde ter hoogte van Jaak Aertslaan 12

          Gebodsbord D1 met gebogen pijl waarbij voertuigen de aangeduide richting moeten volgen, te plaatsen aan de rechtse zijde bij het einde van het woonerf

          Een aanwijzingsbord F12b dat het einde van een woonerf aangeeft te plaatsen aan de rechtse zijde bij het einde van de Jaak Aertslaan.

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord M3 ten gunste van fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs aan de linkse zijde van de rijbaan bij het uitrijden van de Jaak Aertslaan

 

Verkeerssignalisatie te plaatsen in de Loenhoutseweg:

          Een verbodsbord C31b met onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’ te plaatsen aan de rechtse zijde van de Loenhoutseweg voor het kruispunt met de Jaak Aertslaan komende van de N14

          Een verbodsbord C31a met onderbord ‘uitgezonderd hulpdiensten’ te plaatsen aan de rechtse zijde van de Loenhoutseweg voor het kruispunt met de Jaak Aertslaan komende vanuit de richting Loenhout

 

Verkeerssignalisatie te plaatsen aan het administratief centrum in de Jaak Aertslaan:

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M4 ten gunste van fietsers aan de rechtse kant bij het oprijden van de toegangsweg

          2 x verkeersbord E9a betreffende parkeren met onderbord ’30 min’ dat aangeeft dat het parkeren voorbehouden is voor kortparkeren en 2 x te plaatsen op de kopse zijde van de parkeerplaats.

          2 x verkeersbord E9a betreffende parkeren met het symbool dat aangeeft dat de parkeerplaatsen voorbehouden zijn voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap te plaatsen in het midden van de kopse zijde van de 2 gereserveerde parkeerplaatsen

          Verkeersbord F19 betreffende eenrichtingsverkeer aangevuld met een onderbord M4 ten gunste van fietsers te plaatsen aan de rechtse zijde voorbij de parkeerplaatsen voor kortparkeren

          Een zonaal bord dat het einde van een zone parkeren met parkeerschijf aangeeft en waar het verkeersbord E9a en de parkeerschijf weergeeft te plaatsen aan de rechtse zijde voorbij de parkeerplaatsen voor kortparkeren

          Verbodsbord C1 verboden richting voor iedere bestuurder aangevuld met een onderbord M2 ten gunste van fietsers te plaatsen aan de linkse zijde voor uitrijdend verkeer bij de uitrit van de parking administratief centrum

 

Verkeerssignalisatie te plaatsen het fietspad tussen de Jaak Aertslaan en de Wereldakker:

          Verkeersbord D10 voor voetgangers en fietsers te plaatsen aan de rechtse zijde bij het begin van de trage verbindingsweg aan de Jaak Aertslaan

          Gevarenbord B17 betreffende verwittiging van een kruispunt aan de rechtse zijde bij het einde van het fietspad aan de Jaak Aertslaan

          2x verkeersbord D10 voor voetgangers en fietsers te plaatsen aan beide zijde van de trage verbinding en net voor en na het verbindingspadje naar de parking gymhal

          2x verkeersbord D10 voor voetgangers en fietsers te plaatsen aan beide zijde van de trage verbinding en net voor en na het kruispunt met De Dreef.

          Gevarenbord B17 betreffende verwittiging van een kruispunt aan de rechtse zijde bij het einde van De Dreef

 

Verkeerssignalisatie te plaatsen het fietspad tussen de Loenhoutseweg en de Jaak Aertslaan:

          Verkeersbord D10 voor voetgangers en fietsers te plaatsen aan de rechtse zijde bij het begin van de trage verbindingsweg aan de Loenhoutseweg

          2x verkeersbord D10 voor voetgangers en fietsers te plaatsen aan beide zijde van de trage verbinding en net voor en na de uitrit van het woonerf

          2x verkeersbord D10 voor voetgangers en fietsers te plaatsen aan beide zijde van de trage verbinding en net voor en na het verbindingspadje naar het zebrapad ter hoogte van de speeltuin zwembad

          Verkeersbord D10 voor voetgangers en fietsers te plaatsen ter hoogte van Jaak Aertslaan 33 net voorbij de oversteek naar de trage verbinding richting Wereldakker

 

Te plaatsen markeringen, kleur wit

          Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken om aan te duiden dat voertuigen moeten stoppen om voorrang te verlenen te plaatsen over de volledige wegbreedte bij het uitrijden van parking zwembad

          Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken om aan te duiden dat voertuigen moeten stoppen om voorrang te verlenen te plaatsen over de halve wegbreedte bij het uitrijden van parking gymhal

          Een onderbroken lijn die de bochtbegeleiding aangeeft bij de haakse bocht tussen zwembadsite en OCMW, aan afslag woonerf

          Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken om aan te duiden dat voertuigen moeten stoppen om voorrang te verlenen te plaatsen over de halve wegbreedte bij het uitrijden van parking OCMW

          Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken om aan te duiden dat voertuigen moeten stoppen om voorrang te verlenen te plaatsen over de volledige wegbreedte bij het uitrijden van woonerf

          Een markering bestaande uit 2 evenwijdig onderbroken lijnen die het fietspad aanduidt ter hoogte van de uitrit woonerf, samen met 2 dwarse pijlen die aangeven dat fietsers er van beide kanten kunnen komen

          Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken om aan te duiden dat voertuigen moeten stoppen om voorrang te verlenen te plaatsen over de volledige wegbreedte bij het kruispunt Loenhoutseweg.

Artikel 2:

Alle tegenstrijdige signalisatie in de omschreven zone moet verwijderd worden.

Artikel 3:

Alle voorgaande politiereglementen voor de omschreven zone worden hierbij opgeheven.

Artikel 4:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Artikel 5:

Het aanvullend reglement over het wegverkeer dient gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.