MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

23 december 2021 besliste Hoogstraten inzake uitrol van publieke laadinfrastructuur de Vlaamse aanpak te onderschrijven. Hierbij wordt ingezet op laden thuis of op het werk waar mogelijk, vervolgens inzetten op semi-publieke laadinfrastructuur en in laatste instantie uitrol van publieke laadinfrastructuur volgens het Vlaamse systeem van paal-volgt-wagen.

 

In samenspraak met Hoogstraten heeft Engie beslist om een laadpaal te plaatsen in Meerledorp t.h.v. huisnummer 23-23A. Deze laadpaal is geplaatst op 19-20 april 2023.

 

 

Juridische grond

 

        Artikels 119,135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en gebruik openbare weg.

        Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

        Gemeenteraad van 28 april 2003, goedkeuring gemeentelijk mobiliteitsplan.

        Decreet van16 mei 2008 aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Besluit Vlaamse Regering van 23 januari 2009 aanvullende reglementen op het wegverkeer en bekostiging van de verkeerstekens.

        Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan via deze link beluisterd worden. (vanaf 01:46:23)

 

BESLUIT

 

Bij 18 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Ann Fockaert, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Herman Snoeys, Fons Jacobs, Michel Jansen, Katrien Brosens, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Maarten Leemans, Ann Tilburgs, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten) en 8 neen stemmen (Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Tinne Rombouts, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Joël Adams en Ilse Verachtert)

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het aanvullend reglement over het wegverkeer inzake en dit als volgt:

 

Artikel 1: Opheffing

Alle voorgaande aanvullende reglementen betreffende parkeerbeleid Meerledorp worden opgeheven.

 

Artikel 2: Bepalingen betreffende het stilstaan en parkeren

 

Art. 2.1. Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir

Op gedeeltes in Meerledorp geldt er verplicht parkeren op de berm of op het trottoir.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord E9e met onderbord GXb

        Ter hoogte van Meerledorp 58

        Ter hoogte van Meerledorp 30

        Ter hoogte van Meerledorp 19

        Verkeersbord E9e met onderbord GXa

        Ter hoogte van Meerledorp 39B

        Ter hoogte van Meerledorp - Kerkstraat 56-58

 

Art. 2.2. Parkeerplaats voorbehouden voor elektrisch opladen

Op een gedeelte in Meerledorp zijn er twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrisch  opladen

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord E9a met onderbord GVIId

        Ter hoogte van Meerledorp 23-23A

 

Art. 2.3. Parkeren enkel toegelaten voor mindervaliden

Op een gedeelte in Meerledorp geldt er parkeren enkel toegelaten voor mindervaliden.

Deze regel wordt ter kennis gebracht door:

        Verkeersbord E9a met onderbord GXc (5m)

        Ter hoogte van Meerledorp 16

 

Artikel 3: Goedkeuring Vlaamse Minister bevoegd voor het mobiliteitsbeleid

Dit besluit en haar bijlage(n) worden ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid via het loket lokale besturen.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.