MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De stad beschikt over het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Hoogstraten (hierna: UGP Hoogstraten), zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 13 december 2010 en gewijzigd door de gemeenteraad van 23 december 2015, 24 augustus 2015, 24 oktober 2016 en 18 december 2017 en 14 april 2020 (gecoördineerde versie op de website van de stad).

 

Gezien de veranderende samenleving en de daaruit voortvloeiende gewijzigde noden, ontstaat er periodiek behoefte aan aanpassing van het UGP. Tevens zijn er wetswijzigingen die aanleiding geven tot aanpassing en zijn er de nodige tekstuele aanpassingen.

 

Juridische grond

 

          Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

          Artikelen 119,119bis, 133 e.v., 134 en 135§2 van de nieuwe gemeentewet.

          De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (hierna: GAS-wet).

 

Argumentatie

 

In bijlage wordt de tekst van het UGP Hoogstraten gevoegd, met in het rood de wijzigingen t.a.v. de gecoördineerde versie van het UGP Hoogstraten dd. 14 april 2020. De  inhoudelijke aanpassingen, voorwerp van onderhavig besluit, betreffen het volgende:

          Afdeling II Openbare weg: privatief gebruik - veiligheid en gemak van doorgang, Hoofdstuk I Algemene bepalingen - invoegen §3. in art. 2.1.2. in toepassing van artikelen 38 en 39 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen;

          Afdeling V, hoofdstuk I Ambulante activiteiten: Invoegen in het UGP Hoogstraten van het bestaand reglement op de ambulante handel, goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 november 2011, met actualisatie, aanpassing en aanvulling n.a.v. de ontwikkelingen in de praktijk (o.a. nadere omschrijving standplaatsen openbaar domein buiten openbare markten; regeling private markten; regeling losse standplaatsen op private plaatsen) en afstemming op het reglement ambulante activiteiten zoals opgenomen in het UGP van de gemeente Rijkevorsel;

          Afdeling V, Hoofdstuk II Kermisactiviteiten: Invoegen in het UGP Hoogstraten van bestaand kermisreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 februari 2017, Dit reglement werd ongewijzigd opgenomen, op de bepaling omtrent paardencarrousels na (cfr. recent gewijzigde regelgeving vermeld in het UGP).

 

De stad staat in voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en kan alle maatregelen nemen tegen het verstoren van de openbare orde (met inbegrip van overlast), inclusief het nemen van politiemaatregelen.

 

De stad is zich bewust van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur, hetgeen onder andere betekent dat de stad over de nodige reglementen en verordeningen beschikt, waarvan de naleving wordt gehandhaafd.

 

Het samenbrengen, actualiseren, nader omschrijven en afstemmen op de praktijk van een aantal reglementen in het UGP Hoogstraten, bevordert de duidelijkheid, rechtszekerheid, transparantie en efficiënte toepassing en handhaving.

 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 augustus 2021 de aanpassingen en uitbreidingen van het UGP Hoogstraten - zoals gevoegd in bijlage - ter goedkeuring voor te leggen van de gemeenteraad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESPREKING

 

Raadslid Fons Jacobs stelt vast het gemeentelijk politiereglement tegenover vroeger vertienvoudigd is. Het wordt een heel uitgebreid reglement, waar het moeilijk is om je weg in te vinden. Zoals raadslid Fons Jacobs uit het reglement van de plaatselijke markt begrepen heeft, zal er in Hoogstraten een maandelijkse markt worden georganiseerd met slechts een zestal staanplaatsen.

 

Raadslid Fons Jacobs vraagt vanuit de fractie Anders of het niet wenselijk is om een wekelijkse markt met meer standplaatsen te organiseren. Op deze manier is er een groter bereik, waarbij de sociale contacten tussen de bezoekers kunnen verhogen. Of is het de bedoeling van het schepencollege om een beperkt aanbod van één maandelijkse markt te voorzien met een beperkt aantal kramen, waardoor de levendigheid daar niet kan ontstaan. Raadslid Fons Jacobs verwijst naar omliggende gemeenten waar een wekelijkse markt wordt georganiseerd. Hij vraagt naar het standpunt van het schepencollege met betrekking tot de haalbaarheid en wenselijkheid van een wekelijkse markt in Hoogstraten.

 

Schepen Katrien Brosens stelt dat het UGP (Uniform Gemeentelijk Politiereglement) groter wordt om het juist overzichtelijker te maken, waarbij vroeger verschillende reglementen niet in het UGP werden opgenomen en dat dit nu systematisch bij verandering wél in het UGP wordt gezet zodat dit eenvoudig in één document terug te vinden is.

Schepen Katrien Brosens stelt dat de vraag over de markt één van de eerste vragen is die de coalitie zich stelde bij de aanvang van de legislatuur. Bij de bevraging via het burgerplatform was er toen niet veel animo voor een wekelijkse markt. Schepen Katrien Brosens wil het idee voor een wekelijkse markt meenemen, indien er meer ruimte voor is (wanneer een plein gerealiseerd zou worden).

Er zijn intussen wel vaste staanplaatsen. Ook in de deeldorpen zijn er meer mogelijkheden voorzien voor de ambulante handel om een aanvullend aanbod te voorzien.

 

Raadslid Fons Jacobs mist bij deze aparte staanplaatsen toch het sociale. Een belevingswaarde is hier niet aanwezig.

 

Burgemeester Marc Van Aperen vult aan dat een belevingsmarkt al bestaat. De boeren  belevingsmarkt van Ferm op vrijdag is een groot succes. Raadslid Fons Jacobs bevestigt dat en geeft aan dat de burgemeester zelf een argument aangeeft voor de organisatie van een algemene wekelijkse markt.

 

Schepen Roger Van Aperen vindt de voorbeelden van Rijkevorsel en Sint Lenaarts te vergelijken met Hoogstraten wat kort door de bocht. Want als men gaat kijken welk aanbod er in Hoogstraten bestaat van allerlei winkels op de Vrijheid en bepaalde deeldorpen, dan is dit meer dan in de geciteerde buurgemeenten. In Hoogstraten kan men alles terugvinden in de bestaande winkels. Dit wil volgens schepen Roger Van Aperen echter niet zeggen dat in bepaalde dorpen een markt aantrekkelijk is.

 

BESLUIT

 

Bij 24 ja stemmen (Marc Van Aperen, Michel Jansen, Arnold Wittenberg, Roger Van Aperen, Katrien Brosens, Piet Van Bavel, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Jef Vissers, Joël Adams, Maarten Leemans, Gert Van den Bogaert, Ilse Verachtert en Ans Lochten)

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het UGP Hoogstraten - zoals gevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van onderhavig besluit - goed.

Artikel 2:

Deze aanpassingen van het UGP Hoogstraten treden in werking op 1 september 2021.

Artikel 3:

Volgende reglementen worden opgeheven met ingang van voormelde inwerkingtreding:

          Gemeenteraad 25 januari 2010: "Goedkeuren concessies openbare markten";

          Gemeenteraad 21 november 2011: "Goedkeuren aangepast reglement op de ambulante handel";

          Gemeenteraad 27 februari 2017: "Goedkeuren aanpassing kermisreglement".

Artikel 4:

Conform artikel 40, §3 decreet over het lokaal bestuur en artikel 119, lid 3 nieuwe gemeentewet, wordt een afschrift van de aangepaste politieverordening met aangehecht protocolakkoord overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank, alsook aan de deputatie van de provincie Antwerpen. Bijkomend wordt een afschrift met aangehecht protocolakkoord overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar en de politiezone Noorderkempen.

Artikel 5:

Deze aangepaste politieverordening met aangehecht protocolakkoord wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikelen 285 e.v. van het decreet over het lokaal bestuur en overeenkomstig artikel 15 van de GAS-wet, zijnde middels publicatie op de gemeentelijke website (met registratie in het gemeentelijk register van bekendmaking) en via regelmatige verwijzing ernaar in het gemeentelijk publicatieblad.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.