MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

Er zullen laadpalen geplaatst worden op het grondgebied van Hoogstraten op de locatie “parking Gymhal”, ter hoogte van Katelijnestraat 25 te Hoogstraten.

Deze zijn aangevraagd door de stad en nu ook goedgekeurd.

Per oplaadpunt moet signalisatie voorzien worden bij de parkeerplaats.

Het betreffen hier haakse parkeerplaatsen.  Op de kop van elke parkeerplaats komt telkens een signalisatiebord (8 parkeerplaatsen en elk met een bord).

 

Hiervoor dient een aanvullend reglement opgemaakt te worden door de verkeersdeskundige. Aangezien deze functie pas ingenomen zal worden vanaf augustus 2024, en we toch graag sneller willen handelen in dit project, wordt deze tijdelijke politieverordening opgemaakt. We nemen de periode lang genoeg, zodat de verkeersdeskundige voldoende tijd heeft om een volledig aanvullend reglement op te maken voor de situatie in de volledige straat.

 

Juridische grond

 

        Artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

        Artikels 56 §2 en 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

        Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer.

        Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

        Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

        Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen.

        Het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;

        De bepalingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw – hoofdstuk X – 3, signalisatie van werken.

 

Argumentatie

 

In het kader van een goed bestuur dient de veiligheid van de weggebruikers in algemene zin en een vlotte doorstroming van het verkeer te worden verzekerd.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt niet onder een actie van het meerjarenplan en heeft geen financiële impact.

 

BESLUIT

 

Artikel 1:

Het college verleent goedkeuring om acht bestaande parkeerplaatsen te voorzien met een oplaadpunt voor elektrische voertuigen zoals aangeduid op bijgevoegd plan.

 

Artikel 2:

De parkeerplaatsen te voorzien voor elektrische voertuigen met oplaadpunt ter hoogte van Katelijnestraat 25 te Hoogstraten en deze te signaleren aan de hand van verkeersbord E9a met onderbord GVIId ("het parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor elektrische of hybride elektrische voertuigen die geconnecteerd zijn met de laadinfrastructuur").

 

Artikel 3:

Het college geeft de opdracht aan de technische dienst om de signalisatie te gaan plaatsen, alsook aan expert infrastructuur om het nodige te doen voor het laten plaatsen van de laadpalen zelf door Engie/Equans.

 

Artikel 4:

De tijdelijke politieverordening treedt in werking na plaatsing van de laadpalen en de signalisatieborden, en geldt tot en met 31/12/2026.

 

Artikel 5:

De tijdelijke politieverordening wordt overgemaakt aan verschillende instanties en wordt bekendgemaakt op de website van de stad conform artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Artikel 6:

De tijdelijke politieverordening dient ook gepubliceerd te worden via het digitaal Loket Lokaal Bestuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.