MOTIVERING

 

Voorgeschiedenis en aanleiding

 

De stad en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.

Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en deze hebben aldus een impact op het openbaar domein.
 

De goedkeuring door de stad van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen heeft tot doel een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.

Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden.
 

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en  daarnaast een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.

De actualisatie van de code naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLOP...

 

Juridische grond

 

        Artikelen 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

 

Argumentatie

 

Het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

BELEIDS- EN FINANCIELE INFORMATIE

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Elektriciteitsvoorziening met nummer 640-00 en algemeen rekeningnummer: Andere bijdragen van ondernemingen en gezinnen met nummer 74500040.

In het meerjarenplan is er 37.707,00 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023, 2024 en 2025 op deze sleutel.

Reeds gebruikt budget in 2023, 2024 en 2025: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget in 2023, 2024 en 2025 op vandaag: 37.707,00 EUR.

Budget nodig in 2023, 2024 en 2025 voor dit besluit: 37.707,00 EUR.

 

 

 

Valt onder actie "Doorlopend en recurrent beleid" van het meerjarenplan, met actienummer: 6/15/59/1, beleidsitem: Gasvoorzieningen met nummer 650-00 en algemeen rekeningnummer: Andere bijdragen van ondernemingen en gezinnen met nummer 74500040.

In het meerjarenplan is er 11.584,00 EUR aan opbrengsten voorzien in 2023, 2024 en 2025 op deze sleutel.

Reeds gebruikt budget in 2023, 2024 en 2025: 0,00 EUR.

Beschikbaar budget in 2023, 2024 en 2025 op vandaag: 11.584,00 EUR.

Budget nodig in 2023, 2024 en 2025 voor dit besluit: 11.584,00 EUR.

 

 

De financieel directeur heeft op 17/11/2022 visum verleend.

 

BESPREKING

 

De bespreking van dit agendapunt kan beluisterd worden in de audio opnamen (deel 2) vanaf 01:44:00

 

https://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/hoogstraten?session=117882

 

BESLUIT

 

Bij 25 ja stemmen (Marc Van Aperen, Roger Van Aperen, Arnold Wittenberg, Katrien Brosens, Faye Van Impe, Piet Van Bavel, Jef Vissers, Jos Martens, Mai Sterkens, Marc Haseldonckx, Ward Baets, Herman Snoeys, Tinne Rombouts, Fons Jacobs, Michel Jansen, Jos Matthé, Hilde Vermeiren, Ann Fockaert, Marcel Verschueren, Dimitri Van Pelt, Joël Adams, Maarten Leemans, Pim Van der Linden, Gert Van den Bogaert en Ans Lochten)

Enig artikel:

De gemeenteraad keurt het onderstaande retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk openbaar domein goed.

 

Artikel 1 - Algemeen

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

 

Permanente nutsvoorzieningen omvatten:

        alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;

        alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.

 

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de stad.

 

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.

 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2023 voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

 

Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 EUR, voor werken in voetpaden 7,88 EUR en voor werken in aardewegen 4,73 EUR.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag

 

Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 EUR per op het grondgebied van de stad aanwezig aansluitingspunt.

 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 EUR per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad. Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast., naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.

 

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de stad.

 

Artikel 4 – Inning

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen

 

Artikel 5 – Definitief karakter

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.